Wilco in Columbus

Photos by Keith Klenowski

Scroll down to view images
Wilco in Columbus
Wilco in Columbus
Wilco in Columbus
Wilco in Columbus
Wilco in Columbus
Wilco in Columbus
Wilco in Columbus
Wilco in Columbus
Wilco in Columbus
Wilco in Columbus